Σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικού αποτυπώματος Ξενοδοχείων

Εθνικός Κλιματικός Νόμος (Ν.4936/2022)

Βάσει της  Συμφωνίας του Παρισίου για το κλίμα, η οποία κυρώθηκε από 195 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα με την ψήφιση του ν. 4426/2016 (Α΄ 187), προκειμένου να περιοριστεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας σε μόλις 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, κρίνεται αναγκαία η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Στις 30 Ιουνίου του 2021 εκδόθηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119, ο οποίος θεσπίζει το πλαίσιο για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου (υποχρεωτική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990). Επιπλέον, αναφέρεται στην ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ευρεία κλίμακα, προκειμένου να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Κανονισμού, εκδόθηκε ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος (Ν. 4936/2022). Μέσω αυτού, θεσπίζεται το πλαίσιο για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή και τη σταδιακή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, έως το 2050.

Ειδικότερα, θεσπίζονται ενδιάμεσοι στόχοι για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 και το 2040, με εφαρμογή συστημάτων  παρακολούθησης, αξιολόγησης και επαναρύθμισης, όπου αυτό απαιτείται, μέσω του μηχανισμού κατάρτισης προϋπολογισμών άνθρακα για τους βασικούς τομείς της οικονομίας. Επιπλέον, εφαρμόζονται δείκτες παρακολούθησης της σχετικής προόδου και διαδικασίες αξιολόγησής της, με αναπροσαρμογή των στόχων και τη λήψη πρόσθετων μέτρων, όποτε απαιτείται.

Υπόχρεες στον Κλιματικό Νόμο μεταξύ άλλων είναι και οι επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κλιματικού Νόμου, οι υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες που κατατάσσονται στην κατηγορία Α’ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης υποχρεούται σε μείωση εκπομπών κατά τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον, έως το 2030 σε σχέση με το έτος 2019, με αναγωγή στην κατάλληλη μονάδα προϊόντος και έργου.

Επίσης, έως την 01/01/2026 οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να προβούν σε τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) των ξενοδοχειακών τους μονάδων, με την υποβολή Έκθεσης για τον υπολογισμό και τη μείωση των εκπομπών τους σε σχέση με το έτος 2019. Επιπλέον, από το 2026 και έως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις εκπομπές του προηγούμενου έτους.

Η πλατφόρμα EcoHotel Plus είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας για ένα ξενοδοχείο. Μέσω της πλατφόρμας οι ξενοδόχοι μπορούν να παρακολουθούν το ανθρακικό αποτύπωμα του ξενοδοχείου τους, να εντοπίζουν τους πιο ενεργοβόρους τομείς προκειμένου να μπορούν να προχωρήσουν σε δράσεις μείωσης, αλλά και σε δράσεις αντιστάθμισης, όταν δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω μείωση. Τέλος, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων  από τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος μιας  ξενοδοχειακής  μονάδας, στην Έκθεση που θα υποβάλλουν με στόχο την εναρμόνιση του ξενοδοχείου τους με τον Κλιματικό Νόμο.