ΤΟ ΕΡΓΟ

ECO HOTEL

Βασικές Πληροφορίες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-00130

ΤΙΤΛΟΣ: Υλοποίηση καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας για τη διαχείριση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος τουριστικών καταλυμάτων

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: EcoHotel

Διάρκεια του έργου: Φεβρουάριος 2020 – Φεβρουάριος 2022 (24 μήνες)

Προϋπολογισμός: 182,200.- ευρώ Δημόσια Δαπάνη: 110,920.- ευρώ

Εταίροι

INNOVECO ΙΚΕ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

NEVIS ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Το έργο Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-00130)»

Το έργο ECOHOTEL αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση μιας καινοτόμου διαδικτυακής
πλατφόρμας / εφαρμογής, η οποία θα παρέχει κατάλληλα εργαλεία που βοηθούν στην
βελτίωση, πρόβλεψη και διαχείριση του ενεργειακού́και περιβαλλοντικού́αποτυπώματος
τουριστικών υποδομών.
Το ευέλικτο λογισμικό της πλατφόρμας υπολογίζει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των
ξενοδοχείων. Συγκεκριμένα, το λογισμικό με την εισαγωγή βασικών δεδομένων υπολογίζει
εύκολα & αποτελεσματικά:

 • Την ενέργεια που καταναλώνεται στο ξενοδοχείο ανά δραστηριότητα (ψύξη, θέρμανση, πισινές, ηλεκτρικές συσκευές, διαχείριση αποβλήτων κ.λπ.),
 • Τις εκπομπές CO2 eq ανά δραστηριότητα,
 • Πολύ χρήσιμους δείκτες κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO2 eq ανά διανυκτέρευση ή και ανά  τετραγωνικό καταλύματος

Μέσω των πληροφοριών αυτών η πλατφόρμα στηρίζει τον ξενοδόχο στα εξής:

 1. Τον υπολογισμό, τη μείωση και την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του ξενοδοχείου.
 2. Το αντιστάθμισμα του αποτυπώματος του άνθρακα στις περιπτώσεις όπου δεν δύναται να μειωθεί περαιτέρω.
 3.  Την παρακολούθηση της γενικότερης περιβαλλοντικής διαχείρισης του
  ξενοδοχείου μέσω υποστηρικτικών εργαλείων

Επιπλέον, ο χρήστης της πλατφόρμας δύναται να:

 1. Εντοπίσει άμεσα τους πιο ενεργοβόρους τομείς
 2. Επεμβαίνει με στοχευμένες ενέργειες κόστους/οφέλους
 3. Συγκρίνει την περιβαλλοντική του επίδοση τόσο σε σχέση με προηγούμενα έτη όσο και με παρόμοια καταλύματα

Οφέλη για τα τουριστικά καταλύματα

 • Αύξηση της βιωσιμότητας των καταλυμάτων
 • Μείωση της παραγωγής των αερίων του θερμοκηπίου
 • Μείωση της ενεργειακής τους κατανάλωσης
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Δημιουργία περιβαλλοντικού προφίλ
 • Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων
 • Προσέλκυση ευρύτερου πελατειακού κοινού με περιβαλλοντικές
  ευαισθησίες
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
advantages

Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) του έργου

 • ΕΕ1: Διαχείριση Έργου
  Διαχείριση και συντονισμός της ομάδας έργου
  Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των εργασιών
 • ΕΕ2: Μελέτη σκοπιμότητας
  Τεχνική και Εμπορική Βιωσιμότητα
  Επιχειρηματικό Σχέδιο
 • ΕΕ3: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας
  Ανάπτυξη Λογισμικού και Λοιπών Εργαλείων
  Σχεδιασμός Πλατφόρμας
 • ΕΕ4: Δοκιμαστική Λειτουργιά Πλατφόρμας
  o Δοκιμαστική́(Beta) Λειτουργιά
  o Βελτιστοποίηση
 • ΕΕ5: Διάδοση των αποτελεσμάτων
  Ανάπτυξη στρατηγικής διάδοσης
  Συνέδρια, Εκθέσεις, Δημοσιεύσεις και Καμπάνια marketing
 • ΕΕ6: Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Menu